Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu Imgekon.sk je spoločnosť:

LTEX com s r.o.
M.Rázusa 3
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 36 755 800
DIČ: 2022352574
IČ DPH: SK2022352574
Č.OZP-B/2007/01907-2/CR1
Č.živ.registra: 350-24155
(ďalej len prevádzkovateľ)

Adresa prevádzky:
LTEX com s r.o.
Hurbanova 56
911 01 Trenčín
Slovenská republika

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.imgekon.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom stránky www.imgekon.sk sú záväzné.

1.3 Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom.

2 Dodanie tovaru

2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru ako bolo uvedené v objednávke za dohodnutú cenu.

2.2 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.4 Tovar objednaný cez internetovú stránku www.imgekon.sk dodávame v lehote 7-14 dní. V prípade, že doba dodania tovaru bude dlhšia, budeme o tom zákazníka informovať. Tovar odosielame prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti.

 

Neprevzaté dobierky

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.imgekon.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu. že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 4 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu www.imgekon.sk, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky kuriérskej spoločnosti. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Stornovanie objednávky musí zákazník realizovať ešte pred odoslaním zásielky a to mailom.

3 Poplatky za poštovné a balné

3.1 Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom UPS kuriérskej služby s poštovným a balným vo výške 3,50EUR do výšky objednávky 200 EUR. Nadrozmerný tovar a tovar ťažší ako 20 kg je zasielaný prostredníctvom kuriéra za príslušný poplatok.

Pri nákupe nad 50EUR poštovné neplatíte.

4 Výmena tovaru

4.1 Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu prevádzky. Výmena tovaru sa vzťahuje len na veľkosť. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k úplnej spokojnosti objednávateľa. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

5 Platobné podmienky

5.1 Za objednaný tovar cez www.imgekon.sk môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

 • zálohová faktúra - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.)
 • dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky

5.2 Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet Prevádzkovateľa vedený v Tatrabanke, č.ú.: 2624787808/1100.

5.3 Minimálna hodnota tovaru, ktorá môže byť objednaná prostredníctvom stránky www.imgekon.sk je 30,00 EUR. Dôležité upozornenie: ak túto sumu neprekročíte, systém vám neumožní dokončiť nákup.

5.4 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Spôsoby platby

Dobierka - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM

 

Bankový prevod - tovar si objednáte a my vám následne zašleme faktúru s číslom účtu a variabilným symbolom . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k Vám a informujeme Vás o jeho odoslaní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

6 Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.


6.2 V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr kontaktujte Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6.3 Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra).
O nekompletnosti zásielky je nutné informovať do 2 pracovných dní od dátumu dodania. Neskoršie reklamácie týkajúce sa chýbajúceho tovaru nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.
V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má objednávateľ právo:

 • na výmenu veci
 • na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/
  Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
 • o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
 • o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci
  Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma objednávateľ právo:
 • na primeranú zľavu z ceny veci

  6.4 Poskytnutá záruka sa nevzťahuje
  a) na vady spôsobené charakteristickým opotrebením pre daný materiál alebo nadmerným používaním veci,
  b) na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
  c) na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, ošetrovaním a údržbou tovaru, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
  d) na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
  e) na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
  f) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
  g) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám
  h) na výmenu tovaru za iný tovar (ak bol tovar poškodený a reklamácia uznaná tovar Vám vymeníme za rovnaký tovar)
  i) na výmenu farby tovaru uvedenej na objednávke za inú farbu tovaru
  j) na výmenu upravovaného tovaru (zužovanie, predlžovanie, skracovanie, ...)

  6.5 Reklamovaný tovar musí odpovedať hygienickým požiadavkám, musí byť čistý (nesmie byť špinavý, mokrý, zapáchajúci, ... )

  6.6 Tovar na výmenu musí byť zaslaný nepoškodený, kompletný tak ako bol prevzatý od Prevádzkovateľa tzv. s pôvodnými štítkami a etiketami

  6.7 Spôsoby vybavenia reklamácie môžu byť nasledovné: oprava, výmena tovaru za nový tovar, zamietnutie reklamácie

  Ak zásielka bola v poriadku a na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytnú závady alebo chyby máte právo výrobok reklamovať ihneď po zistení závady až po dobu dvoch rokov.

  Pri poslaní tovaru na reklamáciu je potrebné priložiť:
  1. reklamačný lístok (KLIKNUTÍM SEM OTVORÍTE PDF)
  2. kópiu faktúry
  3. kópiu potvrdenia o zaplatení

  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu prevádzky:
  L-TEX com s. r. o.
  Hurbanova 56
  911 01 Trenčín
  tel. č. 0948 720 760
  www.imgekon.sk

  Takto prijatá reklamácia bude poslaná na spracovanie.
  Reklamačná doba začína plynúť dňom prijatia tovaru na prevádzku.
  V zákonnej lehote (do 30 dní), budete oboznámení s výsledkom reklamácie.
  Reklamácie, ktoré nebudú spĺňať všetky požadované pravidlá, budú automaticky zamietnuté.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácií ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

7 Odstúpenie od zmluvy

7.1 Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami. Táto lehota je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Peniaze vrátime do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spolu s odstúpením od zmluvy je potrebné vrátiť späť aj tovar. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (KLIKNUTÍM SEM OTVORÍTE PDF) a zaslať ho poštou na adresu: L-TEX com s. r.o., Hurbanova 56, 911 01 Trenčín. Tovar prosím neposielajte na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Údaje pri registrácii
Ako Objednávateľ musíte vyplniť pri registrácii alebo objednávke fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky (zaúčtovanie a doručenie). Ide o tieto údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Ulica a číslo domu
 • Mesto a PSČ
 • Štát
 • Telefón
 • E-mail
  Ak Objednávateľ vystupuje ako právnická osoba, mal by ešte doplniť aj nasledujúce údaje:
 • Organizácia
 • IČO
 • IČ DPH / DIČ
  Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Objednávateľa poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.

  8.2 Počas návštevy Objednávateľa sú na serveri Prevádzkovateľa uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka, čas návštevy stránky a miesto, odkiaľ ste na stránku prišli).

  8.3 Zneaktívnenie registrácie a výmaz e-mailu z rozosielacej správy Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje Prevádzkovateľa na jeho kontaktných údajoch. Registrácia bude zneaktívnená.

  8.4 Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov
  Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

  8.5 Odoslaním údajov vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

9.3 Tieto špecifické obchodné podmienky www.imgekon.sk nadobúdajú platnosť dňa 16. októbra 2008.

Spolupráca s výsledkovým servisom Sun Bell

Spolupráca s výsledkovým servisom Sun Bell

Tešíme sa so spoluprácu s výsledkovým servisom. Pripravili sme pre vás bežcov túto super funčnú, ultraľahlú, bežeckú čelenku. Je vyrobená z materiálu ClimaxⓇ Efect-Woll

Čítajte viac

Krásne Vianočné sviatky vám praje váš GEKON

Krásne Vianočné sviatky vám praje váš GEKON

Zima je tu aj so svojím jedinečne krásnym vianočným časom. Radi by sme vám popriali radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších, či priateľov.

Čítajte viac

Nová kolekcia zimných čiapok a čeleniek GEKON® ❤ Wintertime

Nová kolekcia zimných čiapok a čeleniek GEKON® ❤ Wintertime

Sme radi, že vám v novej zimnej sezóne 2019/2020 môžeme predstaviť novú exkluzívnu kolekciu zimných čiapok a čeleniek z edície GEKON® ❤ Wintertime, ktoré sú vyrobené z funkčného materiálu Climax® effect wool+.

Čítajte viac

Čachtický Krvák

Čachtický Krvák

Báthory Cros 2019 Boli sme tam. Pozrite si video s tejto skvelej akcie.

Čítajte viac

Video - Rozhovor Prebehol 120KM / 5800m+ THE NORTH FACE® LAVAREDO ULTRA TRAIL

Video - Rozhovor Prebehol 120KM / 5800m+ THE NORTH FACE® LAVAREDO ULTRA TRAIL

Prinášame rozhovor s Petrom Husárom LAVAREDO ULTRA TRAIL 22nd June 2018 11 p.m. Cortina d'Ampezzo (BL) Dolomites - Italy 120 km / 5.800 m+ Time limit: 30 hours No. participants: 1500 max

Čítajte viac

Čelenka GEKON Štefánik Trail 140 Intersport a REDE!

Čelenka GEKON Štefánik Trail 140 Intersport a REDE!

Čelenka GEKON Štefánik Trail 140 Intersport a REDE! Podporte detský mobilný hospic Plamienok, ktorý pomáha nevyliečiteľne choým deťom a ich rodinám niesť dôstojne ich veľmi ťažký osud až do konca. Chcú jediné, byť spolu tam, kde sa všetci cítia bezpečne, doma.

Čítajte viac

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať